ผู้บริหารและคณะครูกราบสระเกล้าดำหัว หลวงตาปสาโท        ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสันติสุข กราบสระเกล้าดำหัว หลวงตาปสาโท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B08PaFPQaBWrekpKS0Z2Z2RDeVU?usp=sharing