ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสันติสุขเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบลสันติสุข ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 80 ไร่ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2533 เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนสองแคววิทยาคม โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนสองแคววิทยาคม สาขาสันพระเจ้า ” ปีการศึกษา 2534 ได้ย้ายมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ บ้านใหม่หนองหอยตำบล ยางคราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า“ โรงเรียนสองแคววิทยาคมสาขายางคราม” ปีการศึกษา 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งและกำหนดเขตการปกครองของตำบลสันติสุข โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนสองแคววิทยาคมสาขาสันติสุข ” ปีการศึกษา 2536กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสันติสุข เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนสันติสุข ” โดยมีนางสาว นันทวัน เผ่าภคะ ( นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์ ) เป็นผู้บริหารคนแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2536 ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตามโครงการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ” ปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปทรงหยดน้ำ มีองค์ประกอบคือ สระน้ำ ดอกบัว ต้นไม้ มีแสงเทียนและรัศมีส่องกระจ่าง หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ความมั่นคงและร่มรื่น ร่มเย็น มีปัญญาสว่างไสวและมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว


ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
หมายถึง ไม่มีแสงสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญา


คำขวัญของโรงเรียน

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ "


สีประจำโรงเรียน

สีม่วง และ สีเหลือง


อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ส.


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกอินทนิลเพลงประจำโรงเรียน

              เนื้อเพลง มาร์ชสันติสุข

      อินทนิลชูเด่นเป็นสง่า             ถิ่นทรงค่านำโอกาสการศึกษา
สันติสุขสถาบันเรืองวิชา               เกริกฟ้าเกียรติก้องเกรียงไกร
ม่วงเหลือง เรืองรองรุ่งโรจน์          ช่วงโชติสายสัมพันธ์อันสดใส
รวมพลังชุมชนประสานใจ             ดำรงไว้มุ่งสถิตนิจนิรันดร์
คุณธรรมดีชี้คุณค่าปรัชญาชีวิต     เศรษฐกิจเพียงพอก่อรากฐาน
ตั้งมั่นยืนยงตลอดกาล                 เพื่อสืบสานสันติสุขทุกเขตคามฯ


วิสัยทัศน์

      “โรงเรียนสันติสุข เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มุ่งมั่นสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพการแข่งขันในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ”


พันธกิจ

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) พัฒนาการจัดการศึกษา
3) พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) พัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5) พัฒนามาตรการส่งเสริม


เป้าประสงค์

1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การมีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
6) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
7) สถานศึกษาได้จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 8) สถานศึกษาได้สนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ 1 คน 1 ทักษะอาชีพ ” หมายถึง นักเรียนทุกคนต้องมีสมรรถนะที่ชำนาญ 1 ทักษะ และฝึกทักษะอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 ชนิด


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ การให้โอกาสทางการศึกษา ”


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน สันติสุข ที่ตั้ง 89 หมู่ที่ 6 ตำบล สันติสุข อำเภอดอยหล่อจังหวัด เชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทร 053 – 269196 โทรสาร 053-269196
E-mail:santisuk_52@hotmail.com website : www.santisuk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีเนื้อที่ 80 ไร่