ข้อมูลติดต่อโรงเรียนสันติสุข

ชื่อ โรงเรียนสันติสุข
ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โทร 053–106871 โทรสาร 053-269196
E-mail:santisuk_52@hotmail.com
website : www.santisuk.ac.th